آماده سازی صحیح و دقیق نمونه یکی از عوامل بسیار مهم در انجام تست می باشد. 


در این مجموعه، آماده سازی برای طیف وسیعی از نمونه های مواد فلزی انجام پذیر میباشد. آزمایشگاه قابلیت انجام آماده سازی نمونه بر اساس استانداردها را دارا می باشد و برای این امر از تجهیزات مختلفی استفاده می نماید.

مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه آماده سازی نمونه:

– آماده سازی کشش با مقطع تخت و گرد 
– آماده سازی کشش جوش 
– آماده سازی نمونه های با سختی بالا 
– آماده سازی خمش معمولی و جوش 
– آماده سازی ضربه معمولی و جوش 
– آماده سازی تخت کردن 
– آماده سازی فشار  
– آماده سازی  Nick Break 
– آماده سازی متالوگرافی معمولی و میکرو هاردنس
– آماده سازی ماکروگرافی معمولی و جوش 
– ناچ زنی نمونه ضربه