سختی سنجی به دليل سريع بودن آزمون و نياز به آماده سازی سبک، يک روش سريع در تعيين خواص مكانيكی قطعات است. همچنين از عدد سختی می توان جهت تعيين ماكرو ساختار و ميكرو ساختار قطعات استفاده كرد. اين روش آزمون می تواند بدون نياز به تخريب نمونه انجام پذيرد. سختی سنجی با توجه به تنوع ها، مقياس ها و نيروهای اعمالی برای خانواده گسترده ای از فلزات و غير فلزات مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين سختی سنجی يک روش مرجع برای تعيين صحت عمليات حرارتی اعمالی بر روی قطعات است.

  • برینل HB
  • – ویکرز HV
  • راکول درمقیاس های مختلف
  • سختی شور
  • سختی سنج پرتابل
  • میکرو هاردنس از 100 تا یک کیلوگرم