مهندسی جوش

مهندسی جوش  تهیه روش جوشکاری مطابق با استانداردهای مختلف بین المللی ( WELDING PROCEDURE SPECIFICATION ) تهیه گزارش ( آزمون های) تائید […]

Read more