واحد نمونه سازی

آماده سازی صحیح و دقیق نمونه یکی از عوامل بسیار مهم در انجام تست می باشد.  در این مجموعه، آماده سازی برای […]

Read more

مهندسی جوش

مهندسی جوش  تهیه روش جوشکاری مطابق با استانداردهای مختلف بین المللی ( WELDING PROCEDURE SPECIFICATION ) تهیه گزارش ( آزمون های) تائید […]

Read more

آزمونهای پرتابل

سختی سنجی پرتابل بر روی فلزات و آلیاژها برینل، راکول و ویکرز بررسی ساختار میکروسکوپی فلزات ترکمتری و نیروی پیش تندیگی پیچ […]

Read more

تستهای عملکردی

– تست عملکرد  انواع سیبک خودرو  – تست خستگی سیکلی – سایر تست های سیبک مطابق استاندارد ملی 3391 و مطابق سابکو […]

Read more

سختی سنجی

سختی سنجی به دليل سريع بودن آزمون و نياز به آماده سازی سبک، يک روش سريع در تعيين خواص مكانيكی قطعات است. […]

Read more

خوردگی و عایقها

خوردگی و عایقها سالت اسپری یا آزمون مه نمکی آزمون ترک خوردگی هیدروژنی(HIC) آزمون ترک خوردگی تنشی در محیط سولفیدی (SSC) آزمون […]

Read more

تستهای غیرمخرب

بازرسی فنی – آزمون های غیر مخرب عیب یابی قطعات و سازه های جوشکاری شده ( داخلی و سطحی )  و انواع […]

Read more

خواص مکانیکی

 این آزمایشگاه آزمون های عمومی شامل کشش، فشار، ضربه، خمش و سختی سنجی و آزمون های تخصصی که براساس استانداردهای مختلف مربوط […]

Read more

کوانتومتری

آزمایشگاه آنالیز فلزات (کوانتومتری OES ) آزمایشگاه اسپکترومتری نشری این بخش از آزمایشگاه بعنوان یک رکن اصلی در مسیر شناسایی مواد فلزی […]

Read more