مهندسی جوش

 تهیه روش جوشکاری مطابق با استانداردهای مختلف بین المللی ( WELDING PROCEDURE SPECIFICATION )

  • تهیه گزارش ( آزمون های) تائید صلاحیت روش جوشکاری ( PROCEDURE QUALIFICATION REPORT – PQR)       شامل تست های مخرب و غیر مخرب
  • تهیه ماکرو اچ از مقطع جوش و انجام متالوگرافی و سختی سنجی از نواحی مختلف مقطع جوش
  • تست های خمش نمونه جوش SIDE BEND , ROOT BEND , FACE BEND
  • تست NICK BREAK  از مقطع جوش نمونه سازی شده
  • تهیه گزارش ( آزمون ) تائید صلاحیت جوشکار ( WELDER QUALIFICATION TESTING  – WQT)
  • تست های شیمیائی و مکانیکی و کیفیت الکترودها و فیلرها
  • آزمون های مخرب و غیر مخرب کنترل کیفیت سازه های فلزی مطابق با AWS   و آئین نامه ساختمان ایران

استانداردها و مراجع مورد استفاده در آزمونهای غیر مخرب:

  • AWS (در زمینه سازه ها، پلها، جرثقیل و …) 
  • ASME (مخازن تحت فشار و …) 
  • API (خطوط انتقال نفت و گاز، ساخت لوله های درز دار و بدون درز و …)