متالوگرافی

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه متالوگرافی :

– آزمون متالوگرافی 
– آزمون ماکروگرافی 
– تعیین ضخامت پوشش 
– تعیین عدد اندازه دانه 
– تعیین عمق لایه دکربورگی 
– تعیین عمق لایه سخت شده 
– تعیین درصد فازها 
– تعیین میزان کرویت، ندول کانت و درصد فازها در چدن  
– تعیین درجه باندینگ 
– آزمون متالوگرافی و ماکروگرافی جوش  
– تعیین فرآیند تولید 
– تعیین سیکل عملیات حرارتی    
– تعیین سختی انواع پوشش های فلزی 
– تعیین عمق لایه سخت شده (کربن دهی شده، نیتروژن دهی شده، کربورنیتروره شده و بوردهی شده)  
– تعیین درصد و عدد فریت 

  

 طراحی و مهندسی معکوس قطعات صنعتی  و کنترل کیفیت آنها نیازمند وجود آزمایشگاه های قطعات فلزی به منظور ارائه خدمات در زمینه انتخاب مواد فلزی، انتخاب روش های تولید و انتخاب خواص فیزیکی و مکانیکی، بهینه سازی  روش های تولید و افزایش کیفیت آنها امری ضروریست  ، آزمایشگاه متالوگرافی آماده ارائه خدمات به صنایع در زمینه های مشروحه ذیل  می باشد.

در این مجموعه تحليل ساختاری از تصاوير تهيه شده از سطوح آماده سازی شده قطعات مختلف انجام پذير است. اين قطعات شامل فلزهای آهنی و غيرآهنی با كاربردهای مختلف مانند صنايع خودروسازی و اجزاء جوشكاری شده می باشند.  
تحليل ساختاری قطعات می تواند مهندسين و كارشناسان را در جلوگيری از شكست و خوردگی های زود هنگام در صنايع به ويژه در مواردی كه به دليل محدوديت ابعاد و تعداد يا بدليل عدم امكان نمونه برداری جهت تخريب نمونه انجام آزمونهای مكانيكی وجود نداشته باشد کمک نمايد. 

كارشناسان متالورژی و تكنسين ها توانايی انجام بررسی متالوگرافی بر روی مواد مختلف اعم از (آهنی و غيرآهنی) را دارا می باشند اين بررسی ها توسط ميكروسكوپ نوری در بزرگ نمايی های مختلف و توسط نرم افزار تحليل تصويری  انجام می پذيرد. نرم افزار تحليل تصويری قادر به محاسبه درصد كسری فازها، اندازه دانه ها، تعيين ضخامت پوشش، اندازه و توزيع گرافيت ها در چدن می باشد. 
همچنين از طريق تحليل ساختاری تعيين فرآيند توليد قطعات و تعيين سيكل عمليات حرارتی اعمال شده بر روی قطعات در جهت مهندسی معكوس امكان پذير است. 

علاوه بر انجام تست های متالوگرافی، سختی سنجی يک روش آزمون جهت تعيين مقاومت فلزات می باشد. 
سختی سنجی بسته به نوع آلياژ، ابعاد، خواص مكانيكی و فيزيكی در مقياس های مختلف قابل انجام است. همچنين سختی سنجی يک روش مرجع در تعيين عمق لايه سخت كاری شده يا دكربوره شده در فولادها و چدن ها می باشد.

متالوگرافی