خوردگی و عایقها

  • سالت اسپری یا آزمون مه نمکی
  • آزمون ترک خوردگی هیدروژنی(HIC)
  • آزمون ترک خوردگی تنشی در محیط سولفیدی (SSC)
  • آزمون تعیین حساسیت فولاد های زنگ نزن آستنیتی به خوردگی مرزدانه ای
  • آزمون خوردگی تنشی مطالعه تردی هیدروژنی و اثرات سولفید هیدروژن در دمای محیط