بازرسی فنی - آزمون های غیر مخرب

 • عیب یابی قطعات و سازه های جوشکاری شده ( داخلی و سطحی )  و انواع قطعات صنعتی در محل آزمایشگاه یا در محل کارگاه مشتریان
 • چشمی Visual test
 • بازرسی به روش مایعات نافذ Liquid penetrant test ( به منظور تشخیص عیوب و ترک های سطحی  قطعات )
 • بازرسی به روش ذرات مغناطیسی Magnetic particle test  با روش WITHE CONTRAST & UV
 • رادیوگرافی و تفسیر فیلم های رادیو گرافی  RTI& Radiographic test 
 • بازرسی با امواج اولتراسونیک Ultrasonic test 
 • ضخامت سنجی به روش اولتراسونیک (کنترل خوردگی) Ultrasonic thickness gauge
 • بازرسی رنگ و عایق و سند بلاست و چسبندگی  رنگ  Cross-cut & Pull-off
 • اندازه گیری ضخامت پوشش
 • تست هالیدی یا منفذ یاب رنگ
 • تست ترکمتری و نیروی پیش تندیگی پیچ و مهره
 • تعیین قابلیت مغناطیسی و دیمغاطیس کردن قطعات
 • تهیه روش جوشکاری مطابق با استانداردهای مختلف بین المللی ( WELDING PROCEDURE SPECIFICATION )
 • تهیه گزارش ( آزمون های) تائید صلاحیت روش جوشکاری ( PROCEDURE QUALIFICATION REPORT – PQR)       
 • تهیه گزارش ( آزمون ) تائید صلاحیت جوشکار ( WELDER QUALIFICATION TESTING  – WQT )

استانداردها و مراجع مورد استفاده در آزمونهای غیر مخرب:

AWS (در زمینه سازه ها، پلها، جرثقیل و …)

ASME (مخازن تحت فشار و …)

API (خطوط انتقال نفت و گاز، ساخت لوله های درز دار و بدون درز و …)

ASTM (قطعات ریخته گری شده)

Total spec (نمونه های مربوط به خوردگی)

EN 287/288(تائیدیه صلاحیت جوشکاران و رویه های جوشکاری مواد فلزی)

تجهیزات آزمایشگاهی:

– شامل انواع گیجهای بازرسی چشمی اعم از (Cambridge ،Hi-Lo و AWS) 

– دستگاه اولتراسونیک و تجهیزات مربوط به همراه پروب ها

– تجهیزات مربوط به آزمون ذرات مغناطیسی که شامل (YOKE و Ultra violet light) 

– اسپری های مربوط به آزمون مایعات نافذ (Cleaner ،penetrant و developer ) 

– تجهیزات مربوط به آزمون جریانهای گردابی (Eddy current)

– ضخامت سنج اولتراسونیک